Mitsuhiko Yamashita

Mitsuhiko Yamashita, vicepresidente ejecutivo de Investigaci—n y Desarrollo de Nissan.
    • 800 x 529